برای مشاهده تغییرات چه مدت زمان طول می کشد؟

بسیاری از افراد فقط طی چند هفته و حتی گاهی روزها متوجه اثرات سابلیمینال می شوند. اما در همه به یک میزان نیست، شخصیت و ذهنیت افراد مختلف با هم فرق می کند. استمرار و تداوم هر روزه در گوش دادن به سابلیمینال باعث تسریع نتیجه می شود.مدت زمان تاثیر تغییرات بدنی نسبت به تغییرات ذهنی طولانی تر است. لطفا در گوش دادن سابلیمینال ثابت قدم بوده و برای تغییرات کامل حداقل شش ماه گوش داده شود.

چندین عامل تعیین کننده اثرگذاری سریع سابلیمینال هست: 

1-ذهنیت مثبت و انعطاف پذیر2-خوشبینی و باور و ایمان قوی نسبت به سابلیمینال3-خاموش کردن واگویه های ذهنی درونی منفی4-رضایت از خود و پذیرش خود و ارتقای حس سپاسگزاری 5- طی کردن حس بی خیالی از گرفتن نتیجه و چک نکردن مداوم خود برای تغییرات ظاهری، کلید موفقیت در اثرگذاری سریع سابلیمینال هست.